Vasile Conta nr. 16
Sector 2, Bucureşti
Luni – Vineri : 08:00 – 16:00
office@federatiadeciclism.ro
+40 31 333 3650
Suna-ne!

Convocare Adunare Generală

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație luată statutar în ședința din data de 02.02.2021, în temeiul prevederilor art.37, 38 și 43 din Statutul Federației Române de Ciclism;

            Consiliul de Administrație al Federației Române de Ciclism convoacă Adunarea Generală Ordinară și de Alegeri pentru data de 13 martie 2021, ora 10.00, la Hotel Select, Șos. Alba-Iulia, nr. 49, Sala Romantic, Municipiul Sibiu, jud. Sibiu.

          În conformitate cu prev.art.48 din Statut, în cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea se reconvoacă pentru dată de 14.03.2021 la ora 10:00, în aceeși locație, când va putea lua decizii valabile indiferent de numărul celor prezenți.

            Ordinea de zi a adunării generale ordinare și de alegeri este structurată în două părți, după cum urmează:

            PARTEA I

1.Alocuţiunea Vicepreşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, referire la prezența membrilor cu drept de vot, adoptarea ordinei de zi

2. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;Desemnarea comisiei de numărare și validare a voturilor

3. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020

4.  Prezentarea și aprobarea execuției bugetare și a bilanțului contabil 2020 precum și descărcarea de gestiune pe anii 2019 și 2020.

5. Prezentarea și aprobarea Raportului Cenzorului pe anul 2020

6. Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

7. Validare sau invalidare rezultat concurs de angajare pentru postul de antrenor federal

            PARTEA A II-A ALEGERI

8. Alegeri pentru ocuparea funcțiilor eligibile din Consiliul de Administrație, după cum urmează:

a)  1 președinte

b)  2 vicepreședinți

c)  3 membri simpli

9. Alegerea Cenzorului

10. Nominalizarea, conform statutului, a celor 3 membrii care nu sunt supuși alegerilor: secretar general, antrenor federal și contabil șef.

11.Actualizarea actului constitutiv al F.R.C. cu privire la componența nominală a organelor de conducere și control alese

12.Mandatarea persoanei/persoanelor care să semneze în fața notarului public, în vederea certificării, procesul verbal de ședință și, în vederea autentificarii, hotărârea adunării generale și actul adițional.

13. Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și înregistrarea hotărârii luate în cadrul adunarii generale ordinare  și de alegeri a F.R.C

Conform prev.art.43 pct.3) din Statut, pâna la data de 21.02.2021, Pot fi introduse propuneri în Adunarea Generală numai de către Consiliul de Administrație și membrii afiliați, cu condiția ca acestea sa fie înaintate secretariatului general al federatiei cu cel putin 20 de zile înainte de adunare. Numai acele propuneri si cereri transmise la timp si incluse în ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală” ,

            Conform prev.art.55 si 79 din Statut, pâna la data de 26.02.2021,  membrii afiliați vor transmite propunerile lor de candidați pe funcții (conform model atasat), la care vor anexa urmatoarele documente: Curriculum Vitae, scrisoare de intenție, copie după cartea de identitate, declaratie GDPR (conform model atasat); copie diplomă licență în domeniul economic/financiar (doar pentru cenzor).

            Materialele ce vor fi supuse dezbaterii în adunarea generală se vor transmite membrilor după cum urmează:

  • cu 10 zile înainte de data ședinței, pentru descarcarea de gestiune pe anul 2019
  • cu 48 de ore înainte de data ședinței, documentele aferente anului 2020.

            Conform prev.art. 41 din Statut, cu minimum cinci zile înainte de data Adunării Generale membrii afiliați vor transmite la sediul federaţiei din Bucuresti, Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2 sau prin e-mail la adresa office@federatiadeciclism.ro, datele de identificare ale delegatului structurii sportive abilitat să voteze.

            Având în vedere prezența la ședință a unui notar public, delegații structurilor sportive se vor prezenta la adunarea generala cu mandat scris emis de membrul afiliat respectiv, în original, redactat și completat dupa modelul anexat. Mandatul acordat va fi valabil și în cazul adunării reconvocate, dacă va fi cazul.

Anexat prezentului convocator se regăsesc:

-Model delegație de reprezentare    

-Model Chestionar COVID-19

-Formular propuneri candidaturi

-Formular declarație GDPR numai pentru candidați

Cu stimă,

Consiliul de Administrație al FRC

prin Vicepreședinte mandatat expres,

Written by: FRC

Leave a Reply